Nasza szkoła‎ > ‎

Pedagodzy szkolni

 
 mgr Ewa Czapelka
 mgr Iwona Dyka
 
poniedziałek
 
8:00 - 12:00
 
12:00-14:00
(12:30-12:45 dyżur podczas obiadu)

 
wtorek
 
14:30 - 16:00 
(dyżur na świetlicy)

 9:00-12:00 
(11:30-11:50 dyżur podczas obiadu)

 
środa
 
12:30 - 17:00

9:00-12:00
(11:30-11:50 dyżur podczas obiadu)


 czwartek

14:30 - 16:00 

(dyżur na świetlicy)

9:00-12:00
(11:30-11:50 dyżur podczas obiadu) piątek
07:00 - 08:00 
(dyżur na świetlicy) 

11:00 - 13:30
 

Komu pomagamy?

 • Uczniom mającym trudności:
 • z nauką
 • z zachowaniem
 • zdrowotne
 • Uczniom zdolnym w organizowaniu działań szkolnych i pozaszkolnych
 • Ich rodzinom, bliskim
 • Nauczycielom

W jaki sposób?

Formy pomocy:

 • wstępna diagnoza trudności w uczeniu się, współpraca w tym zakresie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • koordynowanie pomocy dydaktycznej w formie:
  • zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • zajęć logopedycznych
 • współorganizowanie z wychowawcą klasy zespołów samopomocowych dla uczniów
 • monitorowanie absencji szkolnej i realizacji obowiązku szkolnego
 • diagnoza środowiska wychowawczego ucznia
 • budowanie systemu materialnej pomocy dzieciom
 • diagnoza socjometryczna klasy pod kątem występujących relacji, problemów
 • zapobieganie niedostosowaniu i patologii społecznej przez wczesną interwencję w przypadku jej występowania w jakikolwiek formie
 • mediacje w rozwiązywaniu problemów w środowisku szkolnym, pozaszkolnym
 • przygotowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej
 • wsparcie rodziców uczniów z problemami w uczeniu się programowania pomocy domowej
 • wspieranie rodziców na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych wychowawczo
 • wspieranie oddziaływań wychowawczych środowiska domowego dziecka z zaburzeniami zachowania
 • kierowanie rodziców, opiekunów uczniów do wyspecjalizowanych instytucji i służb pomocowych w celu dalszych działań interwencyjno-naprawczych
 • koordynowanie warsztatów i prelekcji dla rodziców (w zależności od potrzeb)
 • pomoc nauczycielom dydaktykom w opracowaniu metod pracy z uczniem z obniżonymi wymaganiami, deficytami rozwojowymi i indywidualnym tokiem nauczania
 • współpraca z lokalnym systemem opieki i pomocy dziecku i rodzinie.