Rekrutacja do klas zerowych i pierwszych - formularze

opublikowane: 26 lut 2015, 10:14 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 23 lis 2017, 06:13 ]
Zarządzenie Nr 15/2014/2015 Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie: określenia terminów zgłaszania kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się termin składania Kart Zgłoszenia dla kandydatów do klasy I zamieszkałych w obwodzie MSP 6 na okres od 02.03.2015r. – 13.03.2015r.

§ 2. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie na rok szkolny 2015/2016:

L.p.


Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.        

Składanie deklaracji z wolą kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

do 23 lutego 2015 r.

 

X

2.        

Składanie wniosków wraz z załącznikami

od 2 marca 2015 r.

do 31 marca 2015 r.

od 8 czerwca 2015 r.
do 12 czerwca 2015 r.

3.        

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

14 kwietnia 2015 r. godzina 14 00

 

15 czerwca 2015 r.
 godzina 14 00

4.        

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

5 maja 2015 r.

godzina 14 00

 

26 czerwca 2015 r.

godzina 14 00

5.        

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych (t.j. do 12 maja 2015r.)

6.        

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.        

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.        

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2015/2016.

Dla Państwa wygody umieszczamy poniżej formularze niezbędne przy zapisywaniu dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016. Zapisu można dokonać każdego dnia w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie pod nr (32) 235 27 35.
ĉ
Katarzyna Rakowicz,
26 lut 2015, 10:14
ĉ
Katarzyna Rakowicz,
26 lut 2015, 10:14
ĉ
Katarzyna Rakowicz,
26 lut 2015, 10:14
ĉ
Katarzyna Rakowicz,
26 lut 2015, 10:14