Tematyka zajęć wychowania do życia w rodzinie

opublikowane: 8 wrz 2015, 13:15 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 8 wrz 2015, 13:21 ]
Wychowanie do życia w rodzinie realizowane jest w szkole podstawowej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn.12 VIII 1999 r. i nowelizacją z dn. 17 II 2012 r.

Zajęcia odbywają się w klasach V – w I semestrze danego roku szkolnego i w klasach VI – w II semestrze danego roku szkolnego w ilości po 14 godzin w klasie, w tym 9 godzin zajęć z całą klasą i po 5 godzin z podziałem na grupę chłopców i dziewcząt.

 Celem zajęć w klasie V jest ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka oraz pomoc w przygotowaniu dzieci do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. 


Treści realizowanego programu opierają się o zadania tj: 

1. Uświadomienie uczniom roli rodziny w życiu człowieka, czego nauczyliśmy się od rodziców/najbliższych.
2. Wzmocnienie poczucia więzi z rodziną.
3. Zrozumienie przez uczniów własnego miejsca w rodzinie, co możemy/chcemy dać/przekazać naszym rodzinom.
4. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
5. Życie rodzinne sztuką, której można i trzeba się nauczyć.
6. Związki uczuciowe i relacje w rodzinie i wokół mnie – rozpoznajemy, nazywamy uczucia i sposoby okazywania ich.
7. W kręgu kolegów i koleżanek -uwrażliwienie na potrzeby kolegi, koleżanki.
8. Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami; identyfikacja z własną płcią; akceptacja i szacunek dla ciała.

W grupach chłopców/dziewcząt realizuje się tematykę:

1. Dojrzewanie – etap trudny, ale ciekawy
2. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania.
3. Higiena okresu dojrzewania
4. Co pomaga i przeszkadza w rozwoju
5. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.

Celem zajęć w klasie VI jest uświadomienie wartości każdego ucznia, odpowiedzialności za siebie, swój rozwój, słowo, sposób porozumiewania się z innymi. Pomoc w przygotowaniu dzieci do dalszych zmian w okresie dojrzewania, zapoznanie z rolą kobiety/mężczyzny.

Treści realizowanego programu opierają się o zadania tj;

1. Dostrzeganie siebie i odpowiedzialność za swój rozwój.
2. Moje wartości - idol czy autorytet?
3. Uświadomienie, że porozumiewanie się (komunikacja) jest niezwykle istotnym elementem życia codziennego. Poznanie rodzajów i zasad komunikacji. Aktywne słuchanie. Empatia
4. Odpowiedzialność za słowo – plotka, wulgarne słownictwo zaprzeczeniem kultury.
5. Otwartość na nowe kontakty koleżeńskie – przyjaźń, sympatia.
6. Konflikty - rozpoznawanie sytuacji konfliktowych i próby ich rozwiązania /mediacje, negocjacje/.
7. Odmienność płci – urokiem i wzajemnym uzupełnianiem się
8. Dwa światy, ale czym byłby jeden bez drugiego?

W grupach chłopców/dziewcząt realizuje się tematykę;

1. Zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju. Zmieniam się …dostrzegam różnicę
2. Samodzielność w utrzymaniu higieny ciała.
3. Zasady prowadzenia zdrowego trybu życia.
4. Rola kobiety/mężczyzny.
5. Moje ciało zasługuje na szacunek.


Treści programowe oparte w większości o:
  • Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla kl. V-VI szkoły podstawowej - Teresa Król Krystyna Maśnik. Program dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Numer dopuszczenia DKW-4014-253A/99
  • W drodze ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie – Teresa Król 

Uczniowie nie zakupują podręczników, ćwiczeń i innych pozycji książkowych zobowiązani są jedynie do noszenia zeszytu, który służy uczniowi od kl.V do kl.VI.

Na zajęciach pracuje się metodami aktywnymi. Zajęcia mają charakter warsztatowy, pracuje się w grupach, indywidualnie i ….według pomysłowości klasy.


mgr Ewa Czapelka