PROCEDURA ODBIORU ŚWIADECTW W SYTUACJI EPIDEMICZNEJ W MSP6

opublikowane: 23 cze 2020, 11:07 przez Katarzyna Rakowicz
Procedura odbioru świadectw w sytuacji epidemicznej w MSP6 opracowana na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ w związku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 990).

 

§1.

Zasady bezpieczeństwa

 

 1. Po odbiór świadectwa mogą przyjść do szkoły wyłącznie osoby zdrowe, których członkowie rodzin nie przebywają na kwarantannie.

 2. W klasach 0-2 świadectwa odbierają rodzice.

 3. W klasach 3-8 świadectwa mogą odebrać uczniowie.

 4. Odbiór świadectw odbywa się według ustalonego harmonogramu.

 5. Czekając na wejście do szkoły albo sali gimnastycznej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

 7. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc w ławkach lub zajęcia wyznaczonych miejsc w sali gimnastycznej.

 8. Uczniowie zajmują miejsca zgodnie z poleceniem nauczyciela po jednej osobie w ławce w grupach do 14 osób.

 9. Po zajęciu miejsca w sali uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby wręczyć świadectwo,
  • wychodzi do toalety,
  • wychodzi z sali lekcyjnej, gimnastycznej do wyjścia z budynku szkoły.

    10. Nauczyciel podczas poruszania się po sali lekcyjnej lub gimnastycznej powinien mieć zakryte usta i nos             oraz założone rękawiczki, kiedy wręcza świadectwo.

    11. Nauczyciel po wyjściu grupy uczniów z sali przeprowadza dezynfekcję stolików i krzeseł, dba o                              przewietrzenie sali oraz pamięta o otwartych drzwiach na korytarz podczas spotkania z uczniami.

    12. Uczniowie, nauczyciele, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą           maseczki, powinni używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

    13. Uczniowie unikają tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą gimnastyczną przed           rozpoczęciem odbioru świadectw i jego zakończeniu.

    14. Uczniowie wchodzą na teren szkoły w odstępach czasowych według harmonogramu w grupach           wyznaczonych przez wychowawcę.

    15. Po odbiorze świadectw uczniowie powinni dzielić się wrażeniami między sobą z wykorzystaniem mediów           społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, aby unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do                  szkoły.

 

§2.

Harmonogram odbioru świadectw w MSP6 w dniu 26.06.2020 r.

 

    1. Wejście od strony ul. Kosmonautów – sala gimnastyczna

 • 09.00-10.00 – klasa 8a;

            (dezynfekcja sali)
 • 10.30-11.30 – klasa 8b.

    2. Wejście od strony ul. St. Batorego, według alfabetu do 14 osób z jednej klasy. Wejście do sal                 korytarzami jasnymi i ciemnymi zgodnie z poleceniem pracownika obsługi.

 • 09.00-10.15 - I piętro:

  • klasa 4a - sala nr 30
  • klasa 5c - sala nr 25

 • 09.00-10.15 - II piętro:

  • klasa 6b - sala nr 36
  • klasa 6c - sala nr 40

 • 10.00-11.15 - I piętro:

  • klasa 5b - sala nr 26
  • klasa 5a - sala nr 27
 • 10.00-11.15 – II piętro:

  • klasa 7b - sala nr 37
  • klasa 7a - sala nr 34
 • 11.00-12.15 - II piętro:
  • klasa 7c - sala nr 38
  • klasa 6a - sala nr 35
 • 11.00-12.30 – parter:
  • klasa 3a, sala nr 9
  • klasa 3b, sala nr 7

    3. Harmonogram odbioru świadectw przez rodziców w klasach 0-2 - okna sal lekcyjnych na parterze

 • 09.00-10.00:

  • oddziały przedszkolne
  • klasa 1c, sala nr 7
  • klasa 1b, sala nr 8
  • klasa 2b, sala nr 9

 • 10.00-11.00:

  • klasa 1a, sala nr 7
  • klasa 2a, sala nr 8
  • klasa 2c, sala nr 9

    4. Świadectwo szkolne można odebrać w sekretariacie szkoły od 29.06.2020 r.