Ograniczone funkcjonowanie MSP6 w Knurowie do 10.04.

opublikowane: 24 mar 2020, 01:18 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 24 mar 2020, 01:19 ]
Minister Edukacji Narodowej do 10 kwietnia 2020 r. wydłużył okres, w którym ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty – w tym szkół podstawowych i przedszkoli – na obszarze kraju. Oznacza to, że w dalszym ciągu zawieszone będzie prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na terenie placówek oświatowych w Knurowie, z tym że w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkół i przedszkoli będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W naszej szkole powstał już plan i zasady organizacji zajęć na odległość, o czym rodzice i uczniowie zostali poinformowani poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS

Szczególne rozwiązania przyjęte w MSP6 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie mają jednak wypływu na ciągłość ich pracy administracyjnej. W zamkniętej dla interesantów szkole będzie dostępna dyrekcja oraz pracownicy administracji i obsługi, którzy w niezbędnym zakresie realizować będą podstawowe zadania.

W prowadzonej obecnie rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 1 i oddziałów klas pierwszych MSP6 zostaną dopuszczone alternatywne rozwiązania umożliwiające realizację zadań nałożonych w procesie rekrutacji na rodzica. Działamy zgodnie z harmonogramem rekrutacji – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki będzie można przesłać e-mailem (skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia) bądź pozostawić w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku szkoły.

Szczegółowe informacje w zakresie czasowej organizacji pracy placówek oświatowych, w tym kształcenia na odległość wraz z nowymi regulacjami prawnymi mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (link https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne), a w zakresie spraw dotyczących rekrutacji – na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA 2020.


                                                                                    Barbara Hankus     

                                                                                  
                                                                                                          Dyrektor MSP6