Internetowy miejski konkurs fotograficzny "Knurów w barwach natury"

opublikowane: 22 mar 2012, 06:01 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 22 mar 2012, 12:28 ]
Celem konkursu fotograficznego "Knurów w barwach natury" organizowanego przez MOPP przy współpracy z Radą Miasta oraz szkolną biblioteką MSP-6 w Knurowie jest ukazanie najpiękniejszych miejsc naszego miasta w różnych porach roku. Ocenie podlegać będzie estetyka zdjęcia oraz pomysłowość ujęcia tematu.

1. Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach wiekowych:

  • szkoły podstawowe (klasy 4-6)
  • gimnazja
  • szkoły średnie

2. Konkurs przeprowadzony będzie w 3 niezależnych od siebie etapach:

  • 1 etap - "Knurów jesienią" - obejmować będzie okres od 1 września do 27 listopada 2011r.
  • 2 etap - "Knurów zimą" - obejmować będzie okres od 1 grudnia 2011r. do 26 lutego 2012r.
  • 3 etap - "Knurów wiosną" - obejmować będzie okres od 1 marca do 27 maja 2012r.

3. Każdy z w/w etapów stanowić będzie odrębną część konkursu i będzie podlegał osobnej ocenie.

4. Prace oceniać będzie niezależna komisja (zawodowy fotograf, plastyk, przedstawiciel Rady Miasta) w składzie powołanym przez organizatora konkursu

5. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

6. Za zajęcie czołowych miejsc organizator przewiduje nagrody rzeczowe. Natomiast dla pozostałych uczestników konkursu dyplomy za udział.

7. Wyniki oraz zdjęcia z poszczególnych etapów konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej http://knurowwkolorach.blog.onet.pl/ oraz na portalu miastoknurów.pl.

8. Cykl konkursów fotograficznych "Knurów w barwach natury" zakończy specjalna wystawa prac pokonkursowych zorganizowana w czerwcu 2012 roku w "Sztukaterii".

9. Przeprowadzenie poszczególnych etapów konkursu poprzedzi przypomnienie tegoż regulaminu i terminu przesyłania prac.

10. Prace przyjmowane będą wyłącznie drogą internetową.

11. Prace w formatach JPG o dużych rozmiarach zdjęć należy przesyłać na adres knurowwkolorachnatury@op.pl w formie załączników do listu elektronicznego wraz z danymi osobowymi.

12. W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, klasę, adres fizyczny i e-mailowy szkoły, telefon kontaktowy szkoły, nazwisko opiekuna, miejsce wykonania zdjęcia.

13. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 prace konkursowe.

14. Technika wykonania prac nie obejmuje jakiejkolwiek obróbki zdjęć.

15. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

16. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac i mogą je wykorzystać do celów reklamowych miasta.

17. Przekazanie zdjęć drogą e-mailową jest jednoznaczne z potwierdzeniem autorstwa zdjęć oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

18. Przesłanie zdjęć jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

W przypadku jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z Katarzyną Sołtysik-Andrysiak tel. 32 235 27 35 (sekretariat MSP-6) lub pisać na adres knurowwkolorachnatury@op.pl


Comments